Phuket Surf Fest 2019

เรียน พันธมิตรโรงแรม

ตามที่ โรงแรมของท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอขายห้องพักราคาพิเศษในช่วงงาน “Phuket Surf Fest 2019” ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วง Low Season และได้สิ้นสุดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้ ทีมงาน Phuket surf fest จึงเรียนมาเพื่อขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในครั้งต่อไป

ขอแสดงความนับถือ