ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. เป้าหมายของข้อตกลงและเงื่อนไข

1) เป้าหมายของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำเพื่อสร้างกฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ทำให้การซื้อของการให้บริการการพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

2. การจดทะเบียนสมาชิก

2) สมาชิกจะได้รับข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับการสำรองห้องพักราคาพิเศษ รวมถึงการบริการการสมัครเรียนกิจกรรมกระดานโต้คลื่นออนไลน์ได้จากหน้าเว็บไซต์ Phuket Surf Fest

3) ผู้ที่สามารถใช้บริการและลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้นั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากสมาชิกมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง

4) เว็บไซต์สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งหากว่าธุรกิจที่จะดำเนินการในประเทศใดๆก็ตาม ในกรณีที่ข้อสงสัยหรือความขัดแย้ง จะใช้กฎหมายของประเทศนั้นๆในการแก้ปัญหา

5) บุคคลทั่วไปสามารถรับข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ได้ทุกหน้า โดยไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามหากประสงค์ที่จะสั้งซื้อหรือใช้บริการการออนไลน์ จำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิก

6) Phuket Surf Fest จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้าและจะไม่รวมผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง

7) ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวเอง รวมถึงการรักษาและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน

8) สำหรับผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เป็นเท็จ

9) บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงชื่อเข้าใช้บริการด้วย ID ผู้ใช้บริการและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนโดยถูกต้องจากบุคคลอื่นที่ลักลอบใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการตัวจริง

10) ในกรณีที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียนซ้ำ หรือมีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธ์ิจากการเป็นสมาชิก รวมถึงสิทธิ์ในการใช้บริการโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

11) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจะต้องแจ้งที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์แอดเดรส) ที่จะนำมาใช้ในเว็บไซต์และจะได้รับข้อความ และ ข่าวสารต่างๆ จากการลงทะเบียนของเขาในเว็บไซต์  ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทะเบียนของเขา

12) ห้ามสมาชิกทำการให้ยืม โอนสิทธ์ิความสามารถของสมาชิก หรือ ID ผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม อีกทั้งการตั้ง ID ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลที่สามเกิดความไม่สบายใจ

13) ด้วยนโยบายของทาง Phuket Surf Fest มีความเคารพความเป็นส่วนตัวของสมาชิก ดังนั้นเว็บไซต์จะไม่ตรวจสอบ, แก้ไขการเข้าถึง, หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกโดยไม่ต้องอนุมัติก่อน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในข้อตกลงและเงื่อนไข หรือ Phuket Surf Fest ถูกบังคับโดยศาลหรือโดยการใช้กฎหมาย

14) ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆในการลงทะเบียนสมาชิก

15) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจะต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองบนเว็บไซต์ และมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์อื่น ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิก

3. ราคาและการจัดส่งสินค้า

16) หลักฐานยืนยันการสั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ (อีเมล) ที่ทางสมาชิกให้ไว้

17) ระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อ ผู้ใช้งานจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคารวมของห้องพัก หรือ/และค่าเรียนกระดานโต้คลื่น(ถ้ามี) และค่านี้จะได้รับการพิจารณาว่าถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน และเป็นที่ยอมรับในการทำธุรกรรมการซื้อ

18) ระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินจะปรากฏบนเว็บไซต์

19) กำหนดเวลาการชำระเงินจะเป็นทันทีสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารและสามารถชำระเงินได้ทันทีหรือชำระเป็นงวด (ถ้ามี) สำหรับวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บริการและการจัดส่งจะทำเฉพาะหลังจากที่ยืนยันการชำระเงิน หากไม่มีการชำระเงินหรือทำธุรกรรมถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลใดก็ตาม การบริการจะถูกยกเลิกลง ในกรณีที่มีการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ใช้งานจะต้องทำการยืนยันการโอน

20) การเข้าพักในโรงแรมพันธมิตร ผู้ใช้งาน หรือผู้จองห้องพักจะต้องดำเนินการสอบถามห้องว่างก่อนทำการเข้าพักตามข้อกำหนดของโรงแรมนั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง

21) เผื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้าช้า ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใส่ข้อมูลในการจัดส่งอย่างครบถ้วน

4. สิทธิและความรับผิดชอบของPhuket Surf Fest:

22) Phuket Surf Fest ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นจะถูกจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดและอาจจะถูกยกเลิกในเวลาใด ๆ ที่ Phuket Surf Fest เห็นสมควร

23) หลังจากที่มีการชำระเงิน สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกการสั้งซื้อได้ แต่หากทาง ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการสั้งซื้อ  จะไม่สามารถคืนเป็นเงินหรือชดเชยได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

24) ปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า จะได้รับการแก้ไขโดยผู้ใช้งานหรือสมาชิกกับ Phuket Surf Fest ผู้ใช้งานต้องทราบดีว่าเว็บไซต์เป็นเพียงช่องทางในการทราบโปรโมชั่น และ ข้อมูลสำหรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์

25) Phuket Surf Fest ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการให้บริการในกรณีที่มีข้อมูลลามก ดูหมิ่นหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรมและมารยาทที่ดี หรือข้อมูลที่สามารถสร้างค่าเรียกร้องชดเชย เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเป็นความผิดทางอาญา

26) ความรับผิดชอบของPhuket Surf Fest จะจบลงทันที หลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการทั้งหมด, การผลิตภายในระยะเวลาที่กำหนด, เงื่อนไขต่างๆ, เช่นเดียวกับมาตรฐานคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ Phuket Surf Fest จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมทั้งการสูญเสียและความเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ

27) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ Phuket Surf Fest รวมถึงข้อความ, การใช้งานซอฟต์แวร์, ดนตรี, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิก, วิดีโอหรือเนื้อหาอื่นๆ จะได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

28) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกรับทราบและยอมรับว่าเขาจะใช้เนื้อหาและข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น และจะไม่คัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่ายหรือสร้างงานที่ดัดแปลงมาจากเน้อหา  หรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

29) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกต้องละเว้น Phuket Surf Fest กรรมการและพนักงานของบริษัท จากการสูญเสียใด ๆ ค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม หรือ ความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้งานใด ๆ หรือการส่งผ่านที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของ สมาชิก (จากการที่สมาชิกเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์) หรือการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการที่นำเสนอ / การร้องขอใด ๆ ไม่ว่าจะภายในประเทศไทย หรือที่เกิดขึ่นที่ต่างประเทศก็ตาม

5. การยกเลิกการเป็นสมาชิก

30) Phuket Surf Fes มีสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงการบริการของผู้ใช้งานหรือสมาชิก โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามการพิจารณาของทาง Phuket Surf Fes

31) หากทางสมาชิกมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยการส่ง อีเมลล์ เข้ามาทาง Phuket Surf Fest

32) Phuket Surf Fest ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการที่นำเสนอโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกทราบล่วงหน้า

33) Phuket Surf Fest สามารถส่งประกาศโปรโมชั่นและข้อมูลเกี่ยวกับบริการใหม่ ๆ ฯลฯ โดยการสื่อสารนี้อาจทำได้โดย ติดต่อทางโทรศัพท์, อีเมล์, SMS, MMS, และวิธีการอื่นๆนอกเหนือจากนี้

34) Phuket Surf Fest สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไข และข้อกำหนดทางเทคนิคของสินค้าแต่ละชนิด การซื้อสินค้าโดยผู้ใช้งานหรือสมาชิก หากเกิดขึ้นหลังจากมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด ผู้ใช้งานหรือสมาชิกถือว่าตกลงกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

6. ประโยชน์และความรับผิดชอบสำหรับข้อมูล:

35) ข้อมูลที่ทางผู้ใช้งานหรือสมาชิกให้ไว้จะถูกใช้ในการลงทะเบียน, ทางกฎหมาย, การเสียภาษีและวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไข Phuket Surf Fest จะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด ๆ และไม่เปิดเผยสาธารณะเว้นแต่มีความจำเป็นโดยการตัดสินใจการพิจารณาคดี

36) อย่างไรก็ตาม Phuket Surf Fest สามารถใช้ข้อมูลที่มีให้โดยสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ

37) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้โดยสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดกับ Phuket Surf Fest หรือต่อบุคคลที่สามเป็นผลมาจากความบกพร่องของ ข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งอาจส่งผลในการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องหรือความล้มเหลวในการจัดส่งสำหรับคนอื่น

38) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อาจเกิดขึ้นกับPhuket Surf Fest ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจากเงื่อนไขและข้อตกลง เช่นเดียวกับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดกับคนอื่น ๆ

7. การค้ำประกัน

39) Phuket Surf Fest จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เนื้อหาของการอัปโหลดไฟล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อความ, ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ที่สะกดผิด หรือรายการอื่น ๆ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีคุณภาพที่แนะนำบนเว็บไซต์สำหรับการผลิตที่สมบูรณ์แบบ

40) Phuket Surf Fest จะจัดส่งหลักฐานการจองห้องพัก หรือการสมัครเรียนกระดานโต้คลื่นให้อีกครั้ง ถ้าข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับกระบวนการใช้งานเว็บไซต์และถูกพิสูจน์แล้ว

8. บทบัญญัติทั่วไป

41) เมื่อมีการสั้งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ สมาชิกจะต้องแจ้งว่าเขาเป็นเจ้าของไฟล์และเป็นผู้มีอำนาจอย่างชัดแจ้ง และในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์ จำเป็นต้องได้รับอนุญาต และการกระทำนี้จะไม่ถูกนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนความเป็นจริงของข้อเท็จจริงและทำให้เป็นอันตรายต่อคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในการดำเนินคดีหรือบริบทอื่น ๆ

42) Phuket Surf Fest  จะอำนวยสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย การสื่อสารระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก และระบบคอมพิวเตอร์ของ Phuket Surf Fest ในระหว่างขั้นตอนของการลงทะเบียนและ / ของการปรับเปลี่ยนข้อมูลการลงทะเบียน และการส่งรหัสผ่านจะใช้ระบบ SSL (Secure Sockets Layer)

43) ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและใช้แทนข้อตกลงอื่น ๆ ที่ลงนามก่อนหน้า

44) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกตกลงที่จะไม่ใช้ภาพของผู้ใช้งานหรือสมาชิกคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยหรือไม่ ภายใต้บทลงโทษของความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนี้

45) การแจ้งเตือนทั้งหมดใด ๆ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมลหรือจดหมายทั้วไป ทางPhuket Surf Fest จะมีการแจ้งเตือนข้อความผ่านเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการให้บริการ ข้อตกลงการให้บริการหรือในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

46) บนหน้าเว็บไซต์จะมีบริการต่างๆ ราคาของสินค้าแต่ละชนิดปรากฎอยู่ และผู้ใช้งานหรือสมาชิก สามารถเลือกประเภทของบริการที่ต้องการ ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในการใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกควรจะศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์อย่างละเอียด รวมถึงช่วงเวลาของการสั่งซื้อ

47) เว็บไซต์จะดำเนินการให้บริการที่มาจากไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของตัวเอง

48) Phuket Surf Festขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง -ในช่วงเวลาใดๆก็ตาม- บทบัญญัติรวมอยู่ที่นี้บนเว็บไซต์

49) Phuket Surf Fest เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและโลโก้เครื่องหมายการค้าที่ถูกใช้ในเว็บไซต์นี้  และได้รับการรับประกันสิทธิเรียบร้อย

50) นอกจากนี้ Phuket Surf Fest เป็นเจ้าของข้อมูล, เอกสาร, รูปภาพและวัสดุที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ ดังนั้นถ้าหากทางผู้ใช้งานมีการทำซ้ำหรือการเก็บรักษาวัสดุเหล่านี้ ผู้ใช้งานจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

51) ข้อตกลงนี้ ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นปึกแผ่นระหว่างคู่สัญญาใด ๆ และ คู่สัญญา ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนหรือข้อผูกมัดหนึ่งในนามของคู่สัญญา

52) ด้วยการสั่งซื้อในเว็บไซต์ ทางเราจะถือว่า ผู้ใช้งานหรือสมาชิกยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และจะปฏิบัติตาม จนถึงการจัดส่งสินค้าและชำระเงิน

53) เงื่อนไขการให้บริการและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะได้รับการดูแลและตีความในภาษาอังกฤษและเป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย